Contact: 06-81715500 of info@hugovandenbeld.nl

Projectmanagement en advies voor wonen, welzijn en zorg

Samenwerking, innovatie en lokale kracht voor gemeenten, organisaties in de ouderenzorg en volkshuisvesting. Deskundig en voortvarend, van vernieuwend idee naar duurzaam resultaat. Hugo van den Beld is een onafhankelijke adviseur, projectmanager en coach die mensen en organisaties in complexe situaties in beweging krijgt. Hij is enthousiast, analytisch, communicatief en creatief. Ook zet hij zijn betrokkenheid, professionele netwerk en efficiënte aanpak graag voor opdrachten in. Hij publiceert regelmatig in vakbladen en is lid van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs. Welkom!

 

 

Doelgroepen

anker doelgroepen
Wonen, diensten en zorg voor ouderen zijn in ontwikkeling, nu sterker dan ooit. Dit vraagt visie en daadkracht van gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties en alle andere betrokkenen. Hugo van den Beld heeft met vrijwel alle actoren samengewerkt en is beschikbaar voor organisaties die nu écht stappen willen zetten.

Gemeenten

Gemeenten

Met de nieuwe WMO en drie decentralisatie-opgaven krijgen gemeenten een belangrijke rol bij de ondersteuning van ouderen. De buitenwereld heeft hoge verwachtingen, terwijl voor gemeenten de middelen beperkt en de risico’s groot zijn. Gemeenten kunnen deze uitdaging aangaan door een wijkgerichte aanpak, de inzet van mantelzorg, burgerkracht en samenwerking met partijen centraal te stellen. Hugo van den Beld heeft uitgebreide ervaring met alle relevante ontwikkelingen, inzichten en partijen. Bij gemeenten is hij dé sparring partner, transitie- en projectmanager voor de nieuwe realiteit.

Gerealiseerde opdrachten: levensloopvriendelijke wijken; eenzaamheidbestrijding; samenwerking in nieuw WMO-loket; samenwerking wonen, welzijn, zorg; woonservicezones.

Wonen-en-zorg

Ouderenzorg en woningbouw

De komende jaren hebben woningcorporaties en zorgorganisaties op lokaal niveau een flinke opgave om zelfstandig wonen voor ouderen mogelijk te maken. De vraag naar wonen, diensten en zorg neemt toe, terwijl partijen minder financiële middelen hebben. Bovendien staan zij in een nieuwe verhouding ten opzichte van de lokale overheid, zorgverzekeraars en mondige burgers. Hugo van den Beld beschikt over de kennis en ervaring om nieuwe, rendabele dienstverlening, huisvesting en zorg te realiseren vanuit samenwerking en passend bij de senioren van vandaag en morgen.

Gerealiseerde opdrachten: samenwerking, visie-ontwikkeling en ondernemingsplannen wonen, welzijn, zorg, ‘verpleeghuizen nieuwe stijl’, kleinschalig wonen voor mensen met dementie, woningaanpassing en dagopvang.

... en andere organisaties

… En veel andere organisaties!

Belangenorganisaties, vertegenwoordigers van ouderen, onderwijs- en kennisinstituten, ondernemers, provinciale en landelijke overheden: vernieuwing van diensten, huisvesting en zorg voor ouderen vraagt de inzet van veel partijen. Voor een effectieve rol moeten ook zij beschikken over integrale kennis van alle ontwikkelingen, inzichten en partijen. Hugo van den Beld helpt hen hierbij als gesprekspartner, verbinder en projectmanager.

Gerealiseerde opdrachten: dossiers levensloopgeschikt wonen, herbestemming, cliëntinbreng, rekenen aan zorgvastgoed, HBO-opleidingen “Innoveren en ondernemen” en “Consulteren en adviseren”; training ‘Wonen en zorg”; strategische positiebepaling mantelzorgers; marktkansen private woonzorg; samenwerking (semi-)publieke en forprofitpartijen.

Diensten


Mensen en organisaties in beweging krijgen. De dienstverlening van Hugo van den Beld richt zich op daadwerkelijke innovatie van wonen, diensten en zorg voor ouderen.

Projectmanagement

Projectmanagement

Voor complexe opgaven kunt u Hugo van den Beld inschakelen als project- of transitiemanager. Hij helpt u de gewenste resultaten integraal te bereiken. Daarbij gebruikt hij Twynstra Gudde’s projectmanagementmethode. Deze aanpak helpt resultaten, activiteiten en middelen te plannen en te beheersen. Daarbij staan heldere fasering, besluitvorming en de bewaking van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie centraal. Doordat Hugo van den Beld bovendien materiedeskundig is kan hij snel aan de slag en buitengewoon efficiënt op de gewenste uitkomst sturen.

Advies

Advies

Uw organisatie wil vernieuwen, maar u hebt onvoldoende grip op het vraagstuk? Hugo van den Beld is een ervaren, onafhankelijk en deskundig adviseur voor grote of compacte trajecten. Hij begint met een kritisch-analytische vraagstelling. Na onderzoek, toetsing en analyse van de inzichten komt hij, in samenspraak met u en/of uw organisatie, tot de kern van het vraagstuk. Hiermee hebt u de sleutel in handen voor een veranderaanpak, uit te werken in een integraal advies. Hugo van den Beld heeft altijd aandacht voor zowel inhoud als proces, omdat de effectiviteit van het advies afhankelijk is van de ‘kwaliteit’ van het advies én het ‘draagvlak’ daarvoor.

Coaching

Coaching

De langjarige ervaring van Hugo van den Beld maakt dat hij steeds meer ‘boven’ de materie is komen te staan. Hij kent inmiddels zó veel organisaties, vraagstukken en oplossingen, dat hij steeds vaker als volwaardig en persoonlijk gesprekspartner van bestuur, management en interne projectleiders fungeert. Bij inhoudelijke vernieuwing op het snijvlak van management, organisatie, persoon en professie is Hugo van den Beld voor coaching een natuurlijke keuze.

Specialisatie


Samenwerken aan vernieuwing, gericht op wijken en buurten: daar zit de specialiteit van Hugo van den Beld.

Lokale kracht

Lokale kracht

De grootste uitdagingen voor de vergrijzing liggen op lokaal niveau. Dáár komt burgerkracht tot stand, leren mensen samenwerken en ontwikkelt zich een nieuwe praktijk, passend bij huidige en toekomstige ouderen. Hugo van den Beld ondersteunt uw organisatie bij de aanpassing aan deze nieuwe realiteit. Hij kent de dilemma’s, heeft de kennis en vaardigheden om uw omgeving snel te begrijpen, mensen en organisaties te motiveren om samen ambitieuze en tegelijkertijd realistische doelen te stellen en uit te werken.

Innovatie

Innovatie

Vernieuwing van wonen, diensten en zorg voor ouderen is urgenter dan ooit. Hugo van den Beld ondersteunt u bij het identificeren van de meest kansrijke opties voor technische of sociale innovatie. En nog belangrijker, hij neemt u en uw organisatie mee in het proces van uitwerking tot implementatie. Hij maakt hierbij gebruik van zijn uitgebreide kennis en netwerk, onder andere vanuit zijn meer dan 7.500 leden tellende LinkedIn-groep “Innovatie in de ouderenzorg”. Op die manier komt u tot actuele, innovatieve en rendabele oplossingen. Ook zijn unieke kracht om mensen te inspireren en motiveren blijkt van grote waarde. Zo bent u in staat om de beste ideeën tot leven te brengen.

Samenwerking

Samenwerking

Veel oplossingen voor  diensten, huisvesting en zorg aan ouderen vragen om effectieve en efficiënte samenwerking tussen organisaties, ondernemers en/of (georganiseerde) burgers op lokaal en regionaal niveau. Weinig mensen ontkennen de noodzaak; toch is duurzame samenwerking geen vanzelfsprekendheid. Hugo van den Beld heeft als adviseur en projectmanager uitgebreide ervaring met de professionele en heldere ontwikkeling van samenwerking: van onderzoek naar potentiële partners, de keuze van de samenwerkingsvorm tot de onafhankelijke begeleiding en de uitwerking in de praktijk.

Ervaring

Actiz
Aedes
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
Alleszelf.nl
Amie-Ouderenzorg
Asito
Beweging 3.0
Brabantse Raad voor de Informele Zorg
Casade
Coalitie Erbij
De Goede Zorg
De Woonmensen
DS Verzorgd Wonen
Gemeente Amersfoort
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Enkhuizen
Gemeente Rotterdam
Gemeente Waalwijk
Gerson Lehrman Group
Het Nederlands Vastgoed Instituut
Hogeschool Windesheim
Humanitas Woonzorgplus Den Haag
Medilex
Pieter van Foreest

Over Hugo


Een passie voor ouderen, een schat aan ervaring: Hugo van den Beld is een unieke professional.

Biografie

Biografie

Het leven van ouderen verbeteren, voor huidige en toekomstige generaties. Dat is de passie die Hugo van den Beld drijft tijdens zijn studie en werk. Al in zijn studie politicologie legt hij zich toe op ouderenzorg, ouderenhuisvesting, ouderenbeleid en publiek-private samenwerking. Ook behaalt hij een internationaal gerontologie-certificaat. In zijn eerste baan is hij belangenbehartiger voor verzorgings- en verpleeghuizen; daarna stapt hij over naar de grootste ouderenhuisvester van Nederland. Op die manier leert hij de belangen, wet- en regelgeving, taal en cultuur van ‘zorg’, ‘welzijn’ en ‘wonen’ in de volle breedte kennen. Als senioradviseur bij managementadviesbureau Twynstra Gudde ontwikkelt hij zich vervolgens tot een professional die over alle benodigde advies-, project- en communicatievaardigheden beschikt. Daarmee is de stap naar een zelfstandige adviespraktijk snel gemaakt. Immers: hij is gespecialiseerd in de doelgroep ‘ouderen’, kent alle ontwikkelingen en stakeholders en is bedreven in zijn vak.

Kennis en ervaring

Kennis en ervaring

Hugo van den Beld is vertrouwd met alle relevante ontwikkelingen rond wonen, welzijn en zorg, inclusief burgerkracht, mantelzorg, extramurale en gebiedsgerichte dienstverlening, vernieuwing van intramurale ouderenzorg, kleinschalig wonen, aanpassing van de woningvoorraad en eenzaamheidsbestrijding. Hij heeft trainingen gevolgd in adviesvaardigheden, organisatiekunde, veranderkunde, projectmanagement, productmanagement, financieel management, onderhandelen en leidinggeven. Als adviseur leidde hij projecten rond samenwerking en visie-, strategie- en conceptontwikkeling voor gemeenten, woningcorporaties en zorg-, kennis- en belangenorganisaties. Daarbij heeft hij vele bijeenkomsten en workshops begeleid en presentaties verzorgd. Hugo van den Beld deelt zijn kennis regelmatig via publicaties in vakbladen; ook heeft hij een boek over samenwerking in wonen en zorg op zijn naam staan.

De Orde van organisatiekundigen en -adviseurs

Vertrouwen en zekerheid

Als lid van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs is Hugo van den Beld gehouden aan een stelsel van gedragscode, gedragsregels en tuchtrecht. Deskundig, betrouwbaar, zorgvuldig en professioneel onafhankelijk zijn daarin de kernwaarden. Op die manier kunt u met zekerheid vertrouwen op de dienstverlening door Hugo van den Beld.

Neem contact met Hugo op


Stuur een mail naar info@hugovandenbeld.nl, laat hieronder een bericht achter en/of meld u aan voor de nieuwsbrief. U kunt natuurlijk ook direct bellen: 06-81715500.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Back to Top
Paste your AdWords Remarketing code here